Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybnica.

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybnica.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVI/208/16 z dnia 25.02.2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lipca 2018 r. do 23 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1 w Kątach Wrocławskich, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.        

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o godz. 12:00.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach w/w planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w tym zgodnie z art. 18 ust. 3 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@katywroclawskie.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r.

  Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Załącznik: 
Data publikacji: 
19/06/2018 - 09:34
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

zdjęcie przedstawia wyremontowaną świetlicę w Czerńczycach

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach

W dniu 09.07.2018r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?