Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

19 Kwietnia, 2019

Obwieszczenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Smolec, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  nr XXVIII/376/17 z dnia 23 lutego 2017 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1 w Kątach Wrocławskich, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie o godz. 12oo.Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
18 Kwietnia, 2019

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "LATO Z KOSZYKÓWKĄ- ogólnopolski turniej o puchar Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie dla dzieci rocznika 2008 i młodszych w dniu 15.06.2019"

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego. Szczegóły znajdują się na stronie http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/12179
18 Kwietnia, 2019

Sesja Rady Miejskiej 25 kwietnia 2019 r.

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji.2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach  i interpelacjach radnych.4. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.5. Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich za I kwartał 2019 roku.6. Sprawozdania z prac komisji.7. Rozpatrzenie projektów uchwał:7.1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części obrębu Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/345/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 czerwca 2013 r.
17 Kwietnia, 2019

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Przeprowadzenie intensywnego przygotowania do uczestnictwa w rozgrywkach o wysokim poziomie współzawodnictwa na szczeblu ogólnopolskim w ramach Ligii Footballu Amerykańskiego"

Informacja o możliwości skłądania uwag do oferty realizacji zadania publicznego znajduje się na stronie: http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/12176
16 Kwietnia, 2019

Gmina Kąty Wrocławskie wśród najlepszych samorządów

W pierwszy weekend kwietnia w Krakowie, w ramach V Europejskiego Kongresu Samorządów wręczono nagrody w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018. Zestawienie ocenia kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego na podstawie najbardziej aktualnych danych, czyli za pełny 2018 rok.Eksperci wybrali po 10 jednostek samorządu terytorialnego w każdej z pięciu kategorii. Gmina Kąty Wrocławskie uplasowała się na 7 miejscu wśród 628 gmin miejsko-wiejskich.Zestawienie przygotowała grupa specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sprawdzono finanse ponad 2400 gmin i ponad 300 powiatów biorąc pod uwagę siedem wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?