Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

17 Stycznia, 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXVII/357/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 14.Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
16 Stycznia, 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, dla części A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXIV/448/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, dla części A z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 27.01.2020r. do 17.02.2020r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14 w godzinach pracy urzędu.Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie odbędzie się w dniu 31.01.2020r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14, o godz. 1100;
15 Stycznia, 2020

Poszukujemy domu dla psa

Poszukujemy nowego domu dla psa znalezionego w miejscowości Bogdaszowice. Pies jest bardzo przyjacielski, wesoły, młody, zdrowy, zadbany. Chętnych do adopcji prosimy o kontakt pod nr tel. 71 390 71 52 w godzinach pracy Urzędu.
14 Stycznia, 2020

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oferuje nieodpłatną pomoc polegającą na:-Prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie.- Prowadzenie konsultacji oraz rozmów terapeutycznych w sprawach uzależnień i przemocy domowej.- Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii w zakładach lecznictwa odwykowego.- Motywowanie  członków rodzin osób uzależnionych lub  doświadczających przemocy do podjęcia psychoterapii dla podwyższenia własnej wartości.- Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończonej terapii odwykowej.- Udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom dotkniętym  przemocą.
14 Stycznia, 2020

Spotkanie informacyjne w sprawie uzuskania dotacji na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców gminy

SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE UZYSKANIA DOTACJI NA NOWOCZESNE KOTŁY I POMPY CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINYZapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w:piątek, 24 stycznia o godzinie 16 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskichpiątek, 31 stycznia o godzinie 17 w Świetlicy Wiejskiej w SmolcuZ wielką radością informujemy, że projekt, którego nasza gmina jest partnerem został zakwalifikowany do realizacji, uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  Kilka dni temu została już podpisana umowa, która zagwarantuje mieszkańcom między innymi naszej gminy środki na granty dla mieszkańców.   Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący  wymieniać nieekologiczne kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych.

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?