Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

13 Listopada, 2019

AKCJA ZIMA 2019/2020

Zasady Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.Zasady ogólne prowadzenia akcji zimowejObowiązek zimowego utrzymania dróg (ZUD) objętych niniejszym planem spoczywa na zarządcy dróg gminnych - Burmistrzu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.Czynności ZUD prowadzi się na drogach powiatowych (w wyniku porozumienia pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminą Kąty Wrocławskie), gminnych oraz wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie, wg standardów opisanych w dalszej części opracowania.Czynności ZUD prowadzą podmioty wyłonione w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych, współpracujące z pracownikami Wydziału Dróg i Transportu Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.W wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. intensywne opady śniegu, silny wiatr itp.) akcja ZUD może być prowadzona zgodnie z przepisami o działaniach w stanie kryzysu. Określenie pojęć
12 Listopada, 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice - Jurczyce

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Wszemiłowice – Jurczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.11.2019r. do 10.12.2019r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, pokój nr 14,  w godzinach pracy urzędu.Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, odbędzie się w dniu 09.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, o godz. 900.
06 Listopada, 2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskichz dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania prz

oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu uchwały nr XI/162/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny. 
05 Listopada, 2019

Aktualizacja harmonogramu wyborów sołeckich

W załączniku znajdą Państwo zaktualizowany harmonogram wyborów sołeckich.
05 Listopada, 2019

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice w rejonie ulicy Fabrycznej

               Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice w rejonie ulicy Fabrycznej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu. 

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?