Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

24 Września, 2019

Wybory do Gminnej Rady Seniorów

W związku z wyborami do Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich na kadencję 2019-2023, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza nabór na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów oraz Komisji Wyborczej.Rada Seniorów wybierana jest spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Prawo zgłoszenia kandydata do Rady ma także grupa 10 seniorów posiadających bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.Każdy podmiot może zgłosić do 2 kandydatów do Gminnej Rady Seniorów oraz 1 kandydata do Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem, iż członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba będąca kandydatem do Gminnej Rady Seniorów.Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem kandydata należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (pok. 10 parter) do dnia 23 października 2019r.
24 Września, 2019

Harmonogram wyborów sołeckich i osiedlowych - 2019 r.

Harmongram wyborów sołeckich oraz osiedlowych w 2019 roku znajduje się w załączniku.
19 Września, 2019

Wystawka - jesień 2019

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich informuje, że w październiku br. na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie po raz kolejny zostanie przeprowadzona akcja Wystawka dotycząca tylko i wyłącznie  gospodarstw  domowych   – w ramach której zabierane będą odpady, które ze względu na swoje gabaryty nie mieszczą się do pojemników na odpady komunalne tj. meble, sprzęt RTV (telewizory, radia, itp.), sprzęt AGD (lodówki, zamrażarki, itp.), sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, itp.), opony (tylko i   wyłącznie do samochodów osobowych), dywany, duże zabawki, mniejsze elementy wyposażenia wnętrz, pod warunkiem, że będą zapakowane w workach.
17 Września, 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów sportowo-rekreacyjnych

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich XLIV/565/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 września 2019 r. do 17 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek-Ratusz 1 w Kątach Wrocławskich, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.   
13 Sierpnia, 2019

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług na liniach aglomeracyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna:Art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz.U. z  2018r, poz. 2016 ze zmianami )2. Nazwa i adres organizatora:Gmina Kąty Wrocławskie  ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług na liniach aglomeracyjnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie drogowym.4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:Rodzaj transportuPubliczny transport zbiorowy – transport drogowy (autobusowy).Obszar objęty przedmiotem zamówienia

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?