Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

22 Stycznia, 2020

Czy wiesz, czego nie wiesz o segregacji?

Stawiasz pierwsze kroki w segregacji? A może po prostu nie do końca masz pewność, do jakich pojemników powinny trafiać poszczególne odpady? Spokojnie. Wystarczy opanowanie kilku podstawowych zasad, aby segregacja odpadów stała się prostym nawykiem. Zapoznaj się z naszymi informacjami i segreguj bez wysiłku.Podział surowców do recyklinguSurowce wtórne dzielimy na 4 frakcje, warto przygotować dla nich osobne worki lub pojemniki w mieszkaniu, co ułatwi nam ich segregację. Odpady, których dotyczy recykling to szkło (zielony pojemnik lub worek), papier (niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz bioodpady (brązowy). Wszystko poza tymi kategoriami należy do opadów resztkowych (zmieszanych - 5 frakcja), a więc odpady, które nie nadają się do umieszczenia w workach lub pojemnikach na segregację (czarny lub zielony pojemnik). Zanim wyrzucisz…
17 Stycznia, 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXVII/357/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. nr 14.Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
16 Stycznia, 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, dla części A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXIV/448/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Jaworowej, dla części A z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 27.01.2020r. do 17.02.2020r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14 w godzinach pracy urzędu.Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie odbędzie się w dniu 31.01.2020r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14, o godz. 1100;
13 Stycznia, 2020

Wspólnoty Mieszkaniowe jak powstają, kto je tworzy, jakie są ich podstawowe prawa i obowiązki

W związku z obserwowanymi problemami związanymi z funkcjonowaniem budynków wielorodzinnych, których Właściciele z mocy prawa stanowią wspólnoty mieszkaniowe widzimy potrzebę wyjaśnienia mieszkańcom Gminy Kąty Wrocławskie podstawowych zagadnień związanych z pojęciem Wspólnoty Mieszkaniowej - w tym praw i obowiązków, jakie wynikają z istniejących obwarowań prawnych. Zagadnienie, o którym mowa jest tym bardziej aktualne, że od 01.01.2020 r. nastąpiła nowelizacja ustawy o własności lokali, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania wspólnot . Nowelizacja, o której mowa zmienia dotychczasową kwalifikację tzw. ,,małych” wspólnot mieszkaniowych, które w myśl nowych zapisów tworzą wspólnoty obejmujące nie więcej niż 3 lokale (dotychczas było to nie więcej niż 7 lokali). Wspólnoty mieszkaniowe, w których liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest większa niż trzy muszą funkcjonować zgodnie z ustawą o własności lokali, a w przypadku . ,,małych” wspólnot, funkcjonują one na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.
23 Grudnia, 2019

Nowe zasady segregacji odpadów od 1.01.2020 roku

Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdego mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie obowiązują następujące zasady:Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZnowelizowana ustawa z lipca 2019 roku wprowadziła obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców, w związku z powyższym: 1.      MIESZKAŃCY, KTÓRZY SEGREGOWALIPodatnicy, którzy do chwili obecnej zgłosili w swoich deklaracjach selektywną zbiórkę odpadów, w związku ze zmianą stawki, nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji. Z początkiem roku Gmina Kąty Wrocławskie będzie informować o nowych naliczeniach opłat w zawiadomieniu, które doręczą Państwu, wraz z wymiarem podatków: sołtysi, pracownicy urzędu lub Poczta Polska.2.      MIESZKAŃCY, KTÓRZY NIE SEGREGOWALIWłaściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory deklarowali brak segregacji proszeni są o niezwłoczne złożenie nowej deklaracji na selektywną zbiórkę odpadów.

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?