Sesja Rady Miejskiej

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Data wydarzenia: 
10/29/2020 - 09:00
Adres wydarzenia: 

on-line

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2020 r., poz.713), zwołuję Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 października  2020 r. o godz. 9:00 w formie wideokonferencji.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołów  z obrad poprzednich sesji.
  3. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
  5. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
  6. Informacja Burmistrza MiG z analizy oświadczeń majątkowych osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2019/2020. 
  8. Pytania radnych i mieszkańców.
  9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

9.1    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

9.2    w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,

9.3    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków,

9.4    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2021,

9.5    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,

9.6    w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu,

9.7    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i Pogodnej,

9.8    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice w rejonie ulicy Złotej,

9.9    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny,

9.10 w sprawie uchylenia uchwały nr VII/44/11 z dnia 31 marca 2011 r. wraz z uchwałą zmieniającą nr XLIV/566/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

9.11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej,

9.12 w sprawie nadania nazwy rondom na terenie miasta Kąty Wrocławskie

9.13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cesarzowice

9.14 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadków,

9.15 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzeptów,

9.16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice

9.17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 1 roku (dz. nr 45  pow. 0,0400 ha),

9.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 45  pow. 0,0050 ha),

9.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 122/18  pow. 0,0100 ha),

9.20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 122/18  pow. 0,0150 ha),

9.21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 122/18  pow. 172 m2),

9.22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat  (dz. nr 122/18 pow. 0,0085 ha),

9.23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 122/18 pow. 0,0195 ha),

9.24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 122/18 pow. 0,0175 ha),

9.25 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 122/18 pow. 0,0170 ha),

9.26 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 122/18 pow. 0,0300 ha),

9.27 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (dz. nr 122/18 pow. 0,0275 ha),

9.28 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 10. Sprawy różne, wolne wnioski.

Organizator: 

Rada Miejska

Autor:
Weronika Szwaj

Aktualne inwestycje

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Kątach Wrocławskich

W ramach projektu Modernizacja kompleksu sportowego w Kątach Wrocławskich ruszyły prace związane z...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?