Burmistrz Miasta i Gminy

Zdjęcie Burmistrza Łukasza Zbroszczyka

Łukasz Zbroszczyk

Burmistrz Miasta i Gminy

telefon: 71 390 72 10
fax: 71 390 72 01
e-mail: sekretariat@katywroclawskie.pl

Do zadań Burmistrza Miasta i Gminy należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • bezpośredni nadzór nad pracą Zastępcy Burmistrza ,Sekretarza ,Skarbnika, Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych oraz działalnością Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału ds. Współpracy z Jednostakim Pozarządowymi, Biura Rady, Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych , Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych, Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej i Audytora Wewnętrznego;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy;
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 • upoważnienie zastępcy Burmistrza i pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • zatwierdzenie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 • składanie oświadczeń woli w sprawach bieżącego funkcjonowania gminy;
 • składanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami Rady Miejskiej.