Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwał:

  1. Nr XXXVIII/494/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chabrowej i Chłopskiej,

  2. Nr XXXIX/508/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, w rejonie ulicy ks. Jerzego Popiełuszki,

  3. Nr XXXIX/509/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Oliwkowej i Jaworowej,

  4. Nr XXXIX/510/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeganowice, w rejonie drogi powiatowej,

  5. Nr XXXIX/511/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kilianów-Szymanów,

  6. Nr XXXIX/512/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, w rejonie ulic Lipowej i Porzeczkowej.

    

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia                            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognoz oddziaływania na środowisko do projektów wyżej wymienionych planów zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski                     w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data publikacji: 
09/05/2018 - 09:26
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parków

W lipcu br. na wniosek Gminy Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?