Aktualne inwestycje

Inwestycje
19/09/2018

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wr.

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne Została podpisana umowa na wykonanie dalszych prac w parku w Kątach Wrocławskich z firmą MABUD sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonawca wykona nową nawierzchnię parkingu oraz istniejących ścieżek. Zostanie wybudowana toaleta publiczna, poidełko, wiaty rekreacyjne wraz z wyposażeniem, miejsca postojowe dla rowerów, ławki i kosze na odpady. W ramach zadania zostanie wykonany taras widokowy oraz przejścia drewniane w formie mostków. W parku zostanie zamontowanych dodatkowo 12 latarni. Inwestycja pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne”. dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
19/09/2018

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

Trwają prace związane z budową parkingu przy SP 1w Kątach Wrocławskich. Wykonana została nawierzchnia parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Do wykonania pozostała część dojazdowa do basenu przyszkolnego i boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem małej architektury przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Roboty obejmowały remont nawierzchni chodnika prowadzącego do szkoły, wymianę zieleni niskiej i wysokiej oraz zagospodarowanie skweru przy wejściu do budynku szkoły. Wykonawcą robót jest firma MABUD sp. z o.o. z Wrocławia.
19/09/2018

Świetlice wiejskie w Kilianowie, Kębłowicach i Pełcznicy

Trwają prace przy budowie nowych świetlic wiejskich w miejscowościach Kilianów, Kębłowice i Pełcznica. Termin zakończenia prac w przyszłym roku.
19/09/2018

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Trwa realizacja zadania, którego zakończenie planowane jest do 31.01.2019 r. Dotychczas wykonana została część kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi oraz roboty drogowe obejmujące montaż krawężników, wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi łącznie z nawierzchnią drogi, chodnika oraz zjazdów na posesje. Łączna długość drogi wynosi ok. 480 mb. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma MABUD s.c. z Wrocławia.
31/08/2018

Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

Zakończono prace budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie  łącznika pomiędzy istniejącą szkołą, a budowaną pływalnią DELFINEK. Oddanie do użytkowania pływalni DELFINEK planowane jest na 30.10.2018r.  

Strony