Aktualne inwestycje

Inwestycje
Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie
18/07/2024

Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie

W dniu 07.06.2024 r. na potrzeby realizacji zadania zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe TRIBUD z Wiszni Małej, który wycenił roboty na kwotę – 510 450,00 zł brutto. Prace mają zgodnie z zawartą umową zakończyć się w październiku 2024 r. Realizowana inwestycja dotyczy terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Małkowicach, zlokalizowanego przy ul. Szkolnej nr 3. Z końcem czerwca wykonawca przystąpił do wykonania robót. Na ukończeniu już są prace przy wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni komunikacyjnej z kostki betonowej. Rozpoczęto prace przy nawierzchni przed głównym wejściem do budynku.
Boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Krzeptowie
18/07/2024

Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

Dla zadania inwestycyjnego: Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie w dniu 28.06.2024 r. Wykonawca robót zawiadomił o zakończeniu robót. Trwa procedura odbiorowa w ramach której, Wykonawca robót dokonuje czynności poprawkowych i porządkowych na nowowybudowanym obiekcie. W dniu wczorajszym, została przeprowadzona przez Nadzór Inwestorski oraz przedstawicieli Gminy Kąty Wrocławskie kontrola oświetlenia zewnętrznego obiektu, w tym również boisk, a także równomierności i intensywności oświetlenia poszczególnych pomieszczeń w obiekcie.  Wartość wykonanych robót wyniosła 58 994 656,59 zł brutto. Ponadto Wykonawcy robót wypłacona została waloryzacja wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w łącznej kwocie 3 289 923,54 zł brutto.
Murowanie ścian zewnętrznych - świetlica w Sadkowie
29/05/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W ramach budowy świetlicy w Sadkowie, zakończono prace fundamentowe i rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych budynku.  Zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 (ZIT WroF).
Widok na wejście główne do części szkolnej ZSP w Krzeptowie  z przestrzenią parkingową
17/05/2024

Budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie

W ramach budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie, wewnątrz obiektu trwają szeroko rozumiane roboty wykończeniowe: - w zakresie robót budowlanych realizowane są prace malarskie, montaż osłon grzejnikowych, balustrad, wypełnień sufitów; - w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych realizowane są prace w zakresie montażu osprzętu, rozdzielnic, wyposażenia serwerowni, opraw oświetleniowych; - w zakresie robót sanitarnych realizowane są prace związane z łączeniem central wentylacyjnych, montażem liczników ciepła pod system BMS. Ponadto w ramach inwestycji trwają również intensywne prace w zakresie zagospodarowania terenu: - wykonano już nawierzchnie parkingów zaplanowanych przed wejściem głównym do części szkolnej obiektu, - wykonano boiska do koszykówki oraz wielofunkcyjne wraz z trybuną,
Budynek Ratusza po rozbiórce dobudówki - północno - zachodni narożnik
17/05/2024

Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

Zakończono pierwszy etap prac zaplanowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, które dotyczyły rozbiórki wtórnej dobudówki w północno - zachodnim narożniku budynku Ratusza. Odtworzono pierwotne otwory okienne, wstawiono nowe okna, wstawiono drzwi wewnętrzne łączące pomieszczenia, przeznaczone do przebudowy w ramach zadania, z pozostałą częścią obiektu. Odtworzono również elewację budynku zgodnie ze wskazaniami Konserwatora Zabytków.  Trwają przygotowania do zawarcia umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą robót, na wykonanie drugiego etapu prac zaplanowanych w ramach zadania inwestycyjnego. W wyniku realizacji tego etapu prac, istniejące pomieszczenia przyziemia w budynku Ratusza, zostaną zaadaptowane na pomieszenia biurowe wraz z ciągami komunikacyjnymi i sanitariatem.

Strony