Organizacje pozarządowe - dotacje

Jednym z elementów efektywnego kierowania gminą jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych. Wypracowanie wspólnej płaszczyzny działań umożliwia obywatelom bezpośrednie włączenie się w kreowanie lokalnej polityki społeczno-gospodarczej, a jednostkom samorządowym zapewnia rozwój gminy i wpływa na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

  FINANSOWANIE SPORTU W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:

  FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH SFER ZADAŃ PUBLICZNYCH: 

  • Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

KONKURSY OFERT  Nabory wniosków - sport  MAŁE GRANTY

Kierunki współpracy reguluje m. in. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która podaje prawną definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy organizacjami pozarządowymi są - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Obok sektora gospodarczego i sektora władzy publicznej organizacje pozarządowe to ważne ogniwo demokratycznego społeczeństwa, gdyż stanowią fundament nowoczesnego państwa a jego rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego dzięki znajomością istniejących problemów jest nieoceniona.

Zgodnie z art. 5 cytowanej ustawy współpraca organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych, może polegać między innymi na zlecaniu realizacji zadań publicznych, wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, oraz na konsultowaniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, a także na tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. Współpraca ta odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Autor: 
Monika Romańska