Poradnik Klienta

Tryb załatwiania spraw i wnoszenia podań  

Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.).

W celu usprawnienia komunikacji oraz ułatwienia możliwości załatwiania spraw Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta – w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (e-BOI) dostępnym pod adresem http://eboi.katywroclawskie.pl w zakładce Wnioski elektroniczne i karty usług.

Jednocześnie informujemy, że również w Biurach Obsługi Klienta:

  • ul. Rynek-Ratusz 1 (Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie), parter, pokój nr 10, tel. 71-390-72-06, 71-390-72-00, fax. 71-390-72-01
  • ul. Dworcowa 4 Smolec (budynek dworca PKP), tel. 71-336-20-05,

można pobrać formularze wniosków oraz Karty Usług w formie papierowej. Biura Obsługi Klienta przyjmują dokumenty we wszystkich sprawach kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.


Klient w Urzędzie

Wnoszenie podań/wniosków

Klienci Urzędu mogą składać wnioski w formie papierowej w Biurach Obsługi Klienta.

Niektóre podania/wnioski mogą być składane również w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP. Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klient ma prawo zwrócić się o wyjaśnienia, zaś organ administracji publicznej ma obowiązek ich udzielenia.

Platforma E-PUAP

Portal e-PUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elektroniczną. E-PUAP to strona internetowa (www.epuap.gov.pl), dzięki której obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe, zadaniem portalu jest również udostępnianie informacji na temat usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  dostępna jest na platformie e-PUAP i służy do wnoszenia podań/wniosków itp. z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.


Terminy załatwiania spraw

Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego, lub w oparciu o fakty i dowody znane organowi administracji publicznej.

Nie później, niż w ciągu miesiąca, następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.

W ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Dokładne terminy załatwienia spraw podane są w odpowiednich Kartach Usług dostępnych w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (e-BOI)  stronie BIP Urzędu Miast i Gminy .Wymagane dokumenty

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, jakie dokumenty powinny być załączone. Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Wydziału Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Karty Usług i formularze wniosków dostępne są do pobrania w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (e-BOI)  stronie BIP Urzędu Miast i Gminy oraz w Biurach Obsługi Klienta. Karty Usług zawierają informację na temat niezbędnych dokumentów wymaganych dla załatwienia sprawy.Opłaty

Informacji na temat opłaty związanej ze złożeniem wniosku udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Informacje te zamieszczone są również na Kartach Usług dostępnych do pobrania w  Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (e-BOI)  stronie BIP Urzędu Miast i Gminy oraz w Biurach Obsługi Klienta. Opłatę skarbową należy wnosić w postaci przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Banku Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich: 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001.Odwołania

Każdy ma prawo odwoływania się od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Decyzje wydane przez Urząd zawierają informacje o trybie i organach odwoławczych.Skargi i wnioski

Każdy ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Urzędu. W sprawach skarg i wniosków Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy przyjmują Mieszkańców w każdą środę w godz. 12:00 – 16:00.

 Ankieta satysfakcji Klienta