Nieodpłatna pomoc prawna

22/07/2021

Nieodpłatna pomoc prawna

DLA KOGO?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób.

ZAPISY

▶  dzwoniąc pod centralny numer telefonu:

(71) 722 17 05 w godzinach 7.45-15.45

▶ dzwoniąc bezpośrednio do punktu,

▶ osobiście w punkcie,

▶  wysyłając wiadomość na adres e-mail: npp@powiatwroclawski.pl

INFORMACJE

Wydział Organizacyjno-Prawny

Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. (71) 722 17 05, (71) 722 20 78, (71) 722 20 71 e-mail: npp@powiatwroclawski.pl

Strona internetowa Powiatu Wrocławskiego  w zakładce „Pomoc Prawna” www.powiatwroclawski.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego w zakładce „Darmowa Pomoc Prawna” https://powiatwroclawski.bip.net.pl/

Strona internetowa www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl


GDZIE I KIEDY?

Kąty Wrocławskie I – nieodpłatna pomoc prawna
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 316 61 41 wew. 32, e-mail: pomocprawna1@powiatwroclawski.pl

Pn.–Pt.: 9.00–13.00

Prowadzący punkt: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Kąty Wrocławskie II – nieodpłatna pomoc prawna
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 316 61 41 wew. 32, e-mail: pomocprawna3@powiatwroclawski.pl

Pn.–Pt.: 14.00–18.00

Prowadzący punkt: ADWOKACI

Kobierzyce – nieodpłatna pomoc prawna
ul. Wincentego Witosa 15, 55-040 Kobierzyce
tel. 71 715 12 42, e-mail: pomocprawna4@powiatwroclawski.pl

Pn., Wt., Pt.: 9.00–13.00

Śr., Czw.: 14.00–18.00

Prowadzący punkt: RADCY PRAWNI

Mietków – nieodpłatna pomoc prawna
Urząd Gminy Mietków
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

Tel. 71 360 49 13, e-mail: pomocprawna6@powiatwroclawski.pl

Pn.–Pt.: 14.00–18.00

Prowadzący punkt: ADWOKACI I RADCY PRAWNI

Siechnice – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach
ul. Ks. Anny z Przemyślidów 6, 55-011 Siechnice

tel. 71 786 09 86, e-mail: pomocprawna2@powiatwroclawski.pl

Śr., Pt.: 14.00–18.00

Prowadzący punkt: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Filia nr 1 w Św. Katarzynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul. Żernicka 17, 55-011 Św. Katarzyna
e-mail: pomocprawna2@powiatwroclawski.pl

Wt.: 14.00–18.00

Prowadzący punkt: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Filia nr 2 w Jordanowie Śląskim
Urząd Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski
e-mail: pomocprawna2@powiatwroclawski.pl

Pn.: 11.00–15.00, Czw.: 11.00–15.00

Prowadzący punkt: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Sobótka – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
ul. Św. Jakuba 3, 55-050 Sobótka

tel. 71 715 11 31, e-mail: pomocprawna5@powiatwroclawski.pl
Pn., Śr., Pt.: 9.00–13.00, Wt., Czw.: 14.00–18.00
Prowadzący punkt: ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Od roku 2016 na terenie powiatu wrocławskiego funkcjonuje sieć punktów darmowej pomocy prawnej, w których świadczone są następujące rodzaje usług: 1) nieodpłatna pomoc prawna, 2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 3) nieodpłatna mediacja.

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • •w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • •sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • •zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) w wyjątkowych sytuacjach umożliwia się świadczenie usług – z  wyłączeniem mediacji – w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, istnieje możliwość zorganizowania wizyty w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, które zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie się, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Podczas takiej wizyty istnieje możliwość uzyskania porady prawnej lub obywatelskiej, z wyłączeniem mediacji.

Wybór formy świadczenia usług każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.

Autor: 
Weronika Szwaj