Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Kąty Wrocławskie pozyskała dofinansowanie na realizację Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.  Wartość usyskanego dofinansowania  wynosi 332 316,00 zł i stanowi 100% wartości projektu.

Obsługą programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katach Wrocławskich. W chwili obecnej trwają pracę nad ogłoszeniem konkursu na wyłonienie wykonawcy zadania.

Celem Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w szczególności:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym lub umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Celem Programu jest:

 • prowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;
 • umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
 • lub przyprowadzaniu ich z niej.
 • Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.