Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I

Logotypy

Tytuł projektu: "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich – etap I"

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.06.03.02-02-0002/17

Całkowita wartość projektu: 4.949.981,78 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2.915.718,05 zł


Cel Projektu

Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa wraz z elementami termomodernizacji budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki gminnej i Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich oraz zagospodarowanie placu pomiędzy ww. budynkiem i budynkiem ratusza.

Bezpośrednim celem projektu jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych przebudowywanym obiektom.
Zakres projektu obejmuje remont i przebudowę dawnego budynku kościoła ewangelickiego zlok. na dz. nr 73 AM13 obręb Kąty Wr. - pow. zab. 433,24 m2. Budynek pełnił dotychczas funkcję handlowo-usługową (parter) z Regionalną Izbą Pamięci (piętro). Projekt zmienia istniejącą funkcję
budynku na parterze, adaptując go do potrzeb biblioteki oraz dostosowuje piętro budynku do funkcji wystawienniczej. W ramach projektu zagospodarowany zostanie plac przyległy do przebudowywanego budynku dawnego kościoła (dz. nr 72 AM-13 obręb Kąty Wr.) - pow. 486,8 m2
(obszar ujęty w LPR). Prace obejmą przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej nawierzchni oraz umieszczenie elementów małej architektury, tj. m. in. siedzisk, witryn informacyjnych.
Wnioskodawcą, inwestorem oraz podmiotem realizującym jest Gmina Kąty Wrocławskie. Operatorem infrastruktury objętej dof. będzie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki gminnej i Regionalnej Izby Pamięci przeprowadzona w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2015-2025 jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie poprawy poziomu życia opartego na integracji, współdziałaniu, oddolnej aktywności mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Nowe warunki lokalowe w zrewitalizowanym obiekcie umożliwią zwiększenie inicjatyw kulturalnych aktywizujących mieszkańców poprzez: konkursy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne wystawy, różnorodne zajęcia z małymi czytelnikami oraz kursy komputerowe dla seniorów. W przy obiektowej przestrzeni informacyjnej mieszkańcy znajdują aktualne informacje o ofercie kulturalnej gminy.