Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu"

Tytuł projektu: Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez "Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I" oraz "Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu"

Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.04.03.02-02-0009/16

Całkowita wartość projektu: 5.668.900,03 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 2.303.199,24 zł

Projekt pt. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice” uchwałą ZWD nr 1315/VI/19 z dnia 15 października 2019 r., w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, otrzymał dofinansowanie w ramach naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Cel Projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu jest ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, poprzez rewaloryzację zabytkowych zespołów parkowych w Zabrodziu i Smolcu oraz ruin renesansowego dworu nawodnego w Smolcu. Odbiorcami efektów realizacji projektu będzie społeczność lokalna.

Atrakcyjność Gminy Kąty Wrocławskie związana jest z jej bogatymi walorami przyrodniczymi, jak i historycznymi, nawiązującymi do dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Na terenie Gminy znajdują się zabytki z okresu XVI – XIX wieku, w tym również pozostałości i ruiny okazałych niegdyś pałaców oraz dworów. Takie zabudowania istniały m.in. w Zabrodziu oraz Smolcu. Do dnia dzisiejszego po śladach historii w Zabrodziu pozostały jedynie zabudowania dworskie i 10 ha park ze stawem z 1870 r., a w Smolcu ruiny renesansowego dworu nawodnego wraz z parkiem i stawem, (XIV wiek).

Mając na uwadze wartość zabytkową obu obiektów oraz ich znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska podjęto decyzję o rewaloryzacji ruin i parków oraz włączeniu ich do oferty turystyki kulturowej gminy i Dolnego Śląska.

Projekt składał się z dwóch głównych zadań:

Rewaloryzacji zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I 

W ramach zadania Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - etap I zostaną wykonane niezbędne prace mające na celu odtworzenie historycznego planu parku, pielęgnację zieleni, budowę ścieżek parkowych oraz montaż małej architektury umożliwiającej korzystanie z parku przez zwiedzających.
Rewaloryzacji zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu 
W ramach zadania Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu zostanie wykonano zabezpieczenie ruin dworu, który groziło zawaleniem, a w ramach infrastruktury towarzyszącej wyremontowano linię brzegową stawów otaczających ruiny dworu.