Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin

Baner Fundusze Europejskie - Program Regionalny


W dniu 25.08.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” nr RPDS.02.01.01-02-0011/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działania nr 2.1 „E-usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacje o projekcie:


Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Oś Priorytetowa nr 2: „Technologie informacyjno – komunikacyjne” 

Działanie: 2.1 „E- usługi publiczne”

Nr umowy RPDS.02.01.01-02-0011/16-00

Beneficjent: Powiat Wrocławski- Lider Projektu, 

Gmina Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Żórawina – Partnerzy projektu

 

Celem głównym projektu jest: „Intensyfikacja wykorzystania technologii ICT do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracyjnych i dostarczenie wiarygodnej informacji zarządczej, poprzez integrację systemów „back-office” i „front-office” uzyskaną dzięki wdrożeniu nowych systemów aplikacyjnych.

 

Szacunkowa wartość całego Projektu ogółem wynosi 11 453 319,81 PLN. Zakładana kwota dofinansowania 9 724 985,94 PLN. Kwota ta dotyczy powiatu oraz wszystkich ośmiu gmin ujętych 
w projekcie.

 

Projekt w swoim zakresie jest bardzo złożony, ponieważ obejmuje poza realizacją wdrożenia dojrzałych e-usług na poziomie Lidera projektu, również ich wdrożenie u Partnerów tj.8 Gmin Powiatu Wrocławskiego.

Jego realizacja jest istotnym etapem rozbudowy aktualnej infrastruktury teleinformatycznej Beneficjentów o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, które zapewnią możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych na poziomie 3, 4 i 5. Będą one oparte o poddane procesowi rozbudowy, modernizacji 
i integracji systemy „front-office” i „back-office”, wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Beneficjentów.

Podejmowana inicjatywa wpisuje się w rekomendacje jakie płyną z kierunkowej informatyzacji Państwa, w której wskazano na kluczową rolę procesu integracji oraz uspójnienie rejestrów publicznych prowadzonych niejednokrotnie w wielu różnych nie powiązanych ze sobą systemach informatycznych.

 

Wprowadzenie pełnej gamy e-usług w Urzędach stworzy z jednej strony wizerunek urzędu, jako instytucji przyjaznej, a z drugiej strony da mieszkańcom narzędzie do sprawnego załatwienia często czasochłonnych procedur administracyjnych. Stworzenie przyjaznego otoczenia administracyjnego jest podstawą do wzrostu atrakcyjności dla przyszłych mieszkańców czy inwestorów.

W związku ze zdefiniowanymi problemami i potrzebami oraz wynikającymi z nich wnioskami zakłada się, że zostaną wdrożone następujące zmiany w obecnym systemie i infrastrukturze urzędów.

 • Zwiększenie dojrzałości oferowanych e-usług oraz wdrożenie nowych.
 • Potrzeba dostosowania infrastruktury wspomagającej realizację e-usług administracyjnych oraz obsługi systemów dziedzinowych.
 • Podniesienia wiedzy pracowników Urzędu w zakresie szans, jakie daje udostępnienie e-usług poprzez uczestniczenie w szkoleniach.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
 • Doposażenie stanowisk pracy oraz uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego.

 

Rozwiązanie części zidentyfikowanych problemów – w całości lub częściowo – zapewni podjęcie następujących działań:

1. Wdrożenie w organizacji urzędów kompleksowego systemu informatycznego zapewniającego wsparcie dla obsługi dokumentacji ewidencjonowanej, czyli Systemu EZD.

2. Uruchomienie pakietu elektronicznych usług publicznych, w tym usług o wysokim poziomie 
e-dojrzałości.

3. Doposażenie infrastruktury teleinformatycznej przez budowę zasobów tzw. Centrum Przetwarzania Danych (CPD).

4. Doposażenie stanowisk prac oraz uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego, w tym wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego na poziomie zgodnym z polityką i wymaganiami określonymi dla platformy ePUAP.

 

Całkowita wartość projektu dla Gminy Kąty Wrocławskie to 2 306 000,00 zł przy wkładzie  własnym 356 235,93 zł  (tj. 15,45%)

 

Powyższa kwota została przeznaczona na:

Zakup infrastruktury:

 • Infrastruktura serwerowa dedykowana uwzględniająca wirtualizację zasobów – 3 szt.
 • Infrastruktura sieciowa w warstwie dostępowej – 3 szt.
 • Infrastruktura sieciowe – urządzenia brzegowe – 3 szt.
 • Infrastruktura backup – środowisko archiwizacji danych
  • macierz dyskowa – 2 szt.
  • przełącznik – 1 szt.
  • Infrastruktura EOD
  • Stacje robocze – 58 kpl.
  • Laptopy – 13 szt.
  • Skanery – 4 szt.
  • Urządzenia wielofunkcyjne – 4 szt.
  • Drukarki sieciowe – 9 szt.

Zakup oprogramowania:

 • Oprogramowanie EOD - Elektroniczny Obieg Dokumentów obejmujący: pełna integrację oraz dwukierunkowa komunikacja z ePUAP2, możliwość przesłania informacji o zmianach 
  w statusie spraw do BIP, zapewniający dwukierunkową integrację i komunikację z systemami dziedzinowymi wdrożonymi w Urzędzie oraz integrację i możliwość automatycznej publikacji dokumentów w BIP dla 80 użytkowników,
 • Oprogramowanie dziedzinowe – zintegrowany system obsługujący: finanse i księgowość, budżet  gminy i sprawozdawczość budżetową oraz podatki i opłaty lokalne wraz z obsługą płatności elektronicznych (PayByNet, PayU lub inny dostępny dostawca w momencie realizacji projektu),
 • Oprogramowanie mobilne do udostępniania usług elektronicznych na urządzenia przenośne (telefony, tablety), zapewniająca dostęp do e-usług oraz informacji o gminie i komunikacji
  z gminą – 1 szt.
 • Oprogramowanie bazodanowe,
 • Oprogramowanie zapewniające implementację i wdrożenie zadeklarowanych w projekcie 
  e-Usług - Platforma usług publicznych udostępniająca dane z systemów dziedzinowych 
  z możliwością pojedynczego logowanie z wykorzystaniem  konta ePUAP oraz profilu zaufanego ePUAP wraz z przygotowaniem niezbędnej liczby formularzy ePUAP i publikacją ich w CRD, zakładającą integracja e-formularzy z systemem podatkowym (mapowanie pól) 
  i obsługą płatności elektronicznych i systemem powiadamiania SMS,
 • Oprogramowanie Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta zintegrowane z EOD oraz ePUAP, zapewniające synchronizacja kart i opisów usług wraz z możliwość podłączania formularzy ePUAP i dokumentów do pobrania oraz dostępu do informacji na temat sprawy. Obsługa autoryzacji ePUAP z wykorzystaniem mechanizmów profilu zaufanego.
 • Oprogramowanie do e-konsultacji społecznych,
 • Oprogramowanie do implementacji formularzy elektronicznych – 1 szt.
 • Oprogramowanie systemowe (dla serwerów w środowisku wirtualnym) – 3 szt. wraz licencjami dostępowymi - 80  szt.
 • Oprogramowanie serwera pocztowego wraz licencjami dostępowymi - 80  szt.
 • Oprogramowanie użytkowe – pakiet biurowy – 80 szt.

Prace wdrożeniowe,

Szkolenia użytkowników.