XI Sesja Rady Miejskiej

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: XI Sesja Rady Miejskiej

Data wydarzenia: 
08/22/2019 - 09:00 do 15:00
Adres wydarzenia: 

sala obrad - pok. 2 (parter)

Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

4.1  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej  - część A i C,

4.2  w sprawie uchylenia uchwały nr XII/142/15  Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  z dnia 25 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny, w rejonie  ulicy Porzeczkowej i Jabłoniowej,

4.3  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą  nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny,

4.4  w sprawie nadania nazwy ulicy w Mokronosie Górnym,

4.5  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 5 lat (kryta pływalnia),

4.6  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 miesięcy (obręb Skałka),

4.7  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat (Kąty Wrocławskie, ulica Wrocławska 5a),

4.8  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat (Kąty Wrocławskie, ulica Wrocławska 5b),

4.9  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat (Kąty Wrocławskie, ulica Wrocławska 5c),

4.10  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat (Kąty Wrocławskie),

4.11  w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Kąty Wrocławskie składników mienia komunalnego do korzystania,

4.12  w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników,

4.13  w sprawie powołania Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

4.14  w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz wysokości opłat dodatkowych,

4.15  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,

4.16  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

4.17  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,

4.18  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

5. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  za II kwartał  2019 roku.

7. Sprawozdania z prac komisji.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

Organizator: 

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich

Autor:
Magdalena Olszewska-Pawlik

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?