Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

08/10/2021

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym


Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zaprasza do udziału w programie:

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. 
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. 
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • - sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

  • - ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

  • - usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Kąty Wrocławskie na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane PPGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.


Informacje dodatkowe:

Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na następujących warunkach:

  • - sprzęt komputerowy zostanie przekazany dla ucznia  szkoły podstawowej/średniej,

  • - rodzic/opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,

  • - rodzic/opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie miejscu i czasie.

Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrot kosztów, lub dofinansowanie zakupu tych rzeczy.


Składanie wniosków:

Wypełnione Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz informacją o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu można składać w Sekretariatach Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz BOK Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, (w godzinach pracy Urzędu), w terminie do 25 października 2021 r. do godz.14.0.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu, dostępnym poniżej

Wnioski oraz pozostałe wymagane dokumenty w wersji papierowej dostępne są w BOK Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz do pobrania ze strony internetowej www.katywroclawskie.pl lub https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


 W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą pod nr tel.:  +48 71 390 71 62 , +48 71 390 51 71

Uwaga!


Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu! 
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.


Oświadczenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Autor: 
Weronika Szwaj