Obiweszczenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020 poz. 293 ze zm.) oraz uchwał:

  1. nr XXX/402/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów,

  2.  nr XII/179/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej przyjętego uchwałą nr XLI/439/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wymienionych powyżej projektów, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 16 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędą się w dniu 23 października 2020 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

  1. o godzinie 14.00- dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów;

  2. o godzinie 14.30- dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej.

 

Dyskusje odbędą się z zachowaniem rygorów sanitarnych określonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.). W przypadku ilości osób deklarujących chęć udziału w dyskusji, przekraczającej ilość określoną w przywołanych powyżej przepisach prawa, zostanie wyznaczony dodatkowy termin dyskusji. Chęć udziału w dyskusji należy zadeklarować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@katywroclawskie.pl. lub pisemnie na adres Urzędu.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planu oraz zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2020 r.

 

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 15 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu z prognozami oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych projektów planu oraz zmiany planu, uzyskanymi w toku prac nad projektami uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionych dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@katywroclawskie.pl. do dnia 12 grudnia 2020 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

                                                                                           

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data publikacji: 
14/10/2020 - 11:08
Autor:
Sławomir Palichleb
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Kątach Wrocławskich

W ramach projektu Modernizacja kompleksu sportowego w Kątach Wrocławskich ruszyły prace związane z...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?