Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

03/09/2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice (w związku z uchwałą nr XXVII/359/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice),

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki (w związku z uchwałą nr XXVII/357/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolniki)

    wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

     

    Wyłożenie projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko nastąpi w dniach od 10 września 2021 r. do 1 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu, a także ww. materiały będą dostępne do wglądu na stronie www.katywroclawskie.pl, www.bip.katywroclawskie.pl/,

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w dniu 22 września 2021 r., plan Pietrzykowice o godz. 1100, plan Sokolniki o godz. 1200.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów, zgodnie z art. 18 ust. 2 tej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  - należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy lub na adres Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@katywroclawskie.pl  lub przez platformę ePUAP - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2021r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planów oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                             

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Autor: 
Sławomir Palichleb