Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH

 

 

Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 3  lata

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w Kątach Wrocławskich, ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie.

 

 Wymagania  niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe,

3. co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności,

6. znajomość przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

7. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i finasowaniem instytucji kultury,

8. znajomość problematyki w zakresie działalności kulturalnej i artystycznej.

9. umiejętność sprawnego i efektywnego kierowania zespołem ludzkim,

10. kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista.

 

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1. realizacja zadań określonych w statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich z dnia 28 września 2017 r. przyjętym uchwałą nr XXXIV/447/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia z dnia 28 września 2017 r.

2. zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

3. kierowanie i reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Katach Wrocławskich na zewnątrz,

4. wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich,

5. dbanie o prawidłową gospodarkę finansową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich,

6. zarządzanie mieniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich,

7. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie,

8. prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

9. inicjowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,

10. współpraca z organami Gminy, organami jednostek pomocniczych Gminy, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi, bibliotekami, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi, zespołami, orkiestrami, organizacjami pozarządowymi, artystami, twórcami oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i wypoczynku.

 

Wymagane dokumenty:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3. pisemna autorska koncepcja  rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

6. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne.

10. ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe określone powyżej.

 Wzory dokumentów do pobrania.

 

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Miasta i  Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080  Kąty Wrocławskie w terminie do  15 października 2019 roku  r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich". Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu  Miasta i Gminy. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze konkursu podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr  238/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 1 października 2019 r.

 

REGULAMIN KONKURSU
NA DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH

 

§ 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją” w terminie określonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który ustala szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego.

§ 4. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej składu. Udział przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy jest obowiązkowy.

§ 5. 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

2. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów Komisja otwiera zamknięte koperty ze złożonymi ofertami i na podstawie dokumentów stwierdza, czy oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Oferty złożone po terminie, oferty niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

4. Przewodniczący Komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o przyczynach odrzucenia oferty.

5. Z postępowania konkursowego dotyczącego oceny formalnej dokumentów i ofert sporządzany jest protokół, który zawiera:

1) skład Komisji,

2) imiona i nazwiska kandydatów,

3) informację o spełnieniu wymogów uczestnictwa w konkursie i dokumentach załączonych przez kandydatów na ich potwierdzenie,

4) informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

6. W drugim etapie konkursu Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, niezbędne do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem.

7. Po rozmowie z kandydatami Komisja może odbywać dyskusje.

8. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami uczestniczącymi w drugim etapie konkursu, Komisja w głosowaniu wyłania kandydata na stanowisko objęte konkursem lub stwierdza nieprzydatność wszystkich kandydatów.

9. Wybór kandydata na stanowisko objęte konkursem następuje zwykłą większością głosów członków Komisji obecnych w czasie obrad. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydata przez członków Komisji o wyborze kandydata decyduje głos przewodniczącego.

10. Członek komisji może wstrzymać się od głosowania.

11. Każdej osobie wchodzącej w skład Komisji przysługuje jeden głos.

12. Z drugiego etapu konkursu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w jej pracach.

13. Przed podpisaniem protokołu każdy z członków może wnieść swoje zastrzeżenia.

§ 6. Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 7. Ostateczną decyzję w sprawie powołania Dyrektora po przeprowadzonej procedurze konkursu, podejmuje Burmistrz.

§ 8. Wyniki konkursu ogłasza się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 9. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatrudnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie;
2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt telefoniczny71/3907223, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
·na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
·na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
- archiwizacji na podstawie:
·przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
- w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią /Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostanie komisyjne zniszczona,
- jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie komisyjne zniszczona,
- w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.
10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 
Data publikacji: 
02/10/2019 - 15:56
Autor:
Andrzej Krysmalski
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?