Gmina przyjazna seniorom

Na terenie gminy Kąty Wrocławskie mieszka ponad 4 500 osób, które ukończyły 60 rok życia. Stanowi to ponad 20% ogólnej liczby mieszkańców. Mając świadomość specyficznych potrzeb osób w wieku senioralnym, Gmina Kąty Wrocławskie systematycznie i wielotorowo stara się udzielać wsparcia osobom starszym.

Gminna Rada Seniorów
W 2015r. decyzją Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich powołana została Gminna Rada Seniorów. Jest to organ działający na rzecz osób starszych, reprezentowania ich interesów i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej. W szczególności Rada Seniorów ma możliwość  zgłaszania uwag i wniosków do aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Miejskiej.  Rada współpracuje z organami gminy w sprawach związanych z opiniowaniem i rozwiązywaniem istotnych problemów dotyczących osób starszych, działa na rzecz upowszechniania wiedzy o potrzebach, możliwościach i potencjale społecznym osób starszych.

 

Karta Seniora

Kartę można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kątach Wrocławskich i Smolcu
Karta przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 60. rok życia. Bezpłatna i bezterminowa karta upoważnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi. Obecnie w program zaangażowało się ponad 300 partnerów na terenie całego kraju. Wśród firm, które przystąpiły do programu znajdują się między innymi:
– uzdrowiska,
– ośrodki zdrowotno-medyczne,
– ośrodki rehabilitacyjne,
– ośrodki kulturalne (kina, teatry, muzea, klubokawiarnie),
– akademie językowe,

Szczegółowa lista partnerów Karty Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel. 71 33 47 220-228
E-mail:sekretariat@gopskaty.pl

GOPS świadczy usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomaga wypełnić i uzupełnić wnioski na orzecznictwo, do PFRON, ZUS itp. Informuje o  wszelkich instytucjach pomocowych oraz programach dla osób starszych.

Rokrocznie organizuje spotkania wigilijne, w których biorą udział osoby starsze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje także środki pieniężne dedykowane osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, w tym osobom starszym:

- zasiłek pielęgnacyjny (dla osób z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności, jeśli nie nabyły uprawnień w ZUS lub KRUS);

- specjalny zasiłek opiekuńczy (dla osób rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną);

- zasiłek dla opiekuna (dla osób rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną, jeśli pobierały świadczenie pielęgnacyjne).

Więcej informacji: https://gopskatywroclawskie.naszops.pl/

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Zwycięstwa 23
Kąty Wrocławskie

Punkt pomocy prawnej
poniedziałek godz.14.00-18.00
wtorek         godz.14.00-18.00
środa            godz.14.00-18.00
czwartek      godz.14.00-18.00
piątek         godz.14.00-18.00

gimnastyka dla seniorów

poniedziałek godz.19.00-20.00
wtorek         godz.11.30-12.30
                   godz.12.30.13.30
środa           godz.19.00-20.00
czwartek      godz.11.30-12.30
                   godz.12.30-13.30

Więcej informacji: https://www.gokiskwr.pl


Zajęcia na basenie Delfinek

ul.1 Maja 59
Kąty Wrocławskie
wtorek godz.15.00-16.00
Więcej informacji: https://delfinek.gokiskwr.pl/

 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów
Dyżury Zarządu Regionalnego Oddziału
ul. Zwycięstwa 23 /budynek GOKiS/
poniedziałek godz. 9.00 -12.00
wtorek godz. 9.00 -12.00

Zarząd Oddziału Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów prowadzi dyżury, podczas których służy pomocą w rozwiązywaniu spraw życia codziennego. Pomaga wypełnić formalności związane z ubieganiem się o pomoc rehabilitacyjną, w tym wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Pomaga również w dostarczeniu wniosków do odpowiednich służb i organów. Udostępnia i pomaga wypełnić formularze, umożliwiające zakup tańszych biletów kolejowych. Związek, we współpracy z GOKIS corocznie organizuje obchody Dnia Seniora i Dnia Inwalidy, również imprezy karnawałowe i andrzejkowe, wycieczki krajoznawcze, turystyczne, w tym do miejsc kultu.

Informacje o imprezach okolicznościowych publikowane są na stronie internetowej gminy Katy Wrocławskie.

 

Fundacja Kraina Inspiracji

Spotkania środy godz.17.00 w budynku GOKiS

 

Pudełko życia

W gminie realizowany jest program „Pudełko życia”. Program realizowany jest przy współpracy z Fundacją „NEUCA dla Zdrowia” z siedzibą w Toruniu.

Istotą programu jest przyspieszenie dotarcia do kluczowych informacji ratujących życie, usprawnienia i przyspieszenie pracy ratowników medycznych, zwiększenie szansy na szybką reakcję ratowników. Pudełko życia to opakowanie opatrzone specjalną naklejką, zawierające informacje o przyjmowanych lekach, także schorzeniach, chorobach przewlekłych, uczuleniach oraz kontaktem do najbliższej rodziny. Osoby chętne otrzymują plastikowe pudełko wraz z kartą informacyjną oraz kompletem naklejek.

Pudełko życia można pobrać:

  • Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich,
  • Biurze Obsługi Klienta w Smolcu
  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich
  • sołtysi poszczególnych miejscowości