24/06/2022

Budowa nowej remizy OSP Gniechowice - badanie opinii mieszkańców na...

Szanowni Państwo, w związku z planowaną budową nowej remizy OSP Gniechowice, Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich przeprowadza badanie opinii mieszkańców na temat preferowanej lokalizacji remizy. Ankieta jest anonimowa. Wszelkie zdobyte drogą badań informacje posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień, pozwolą lepiej poznać zdanie...
24 Czerwca, 2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2  i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) oraz uchwał Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr: XXII/431/17 z dnia 29.06.2017 r., XXXIX/509/18 z dnia 22.02.2018 r., XXXVII/513/21 z dnia 27 maja 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Starowiejskiej, Dębowej, Słonecznej, Głównej, Chłopskiej i Wrocławskiej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec w rejonie ulic Oliwkowej  i Jaworowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec w rejonie ulic Chłopskiej   i Oliwkowej,