Sekretarz Gminy

Monika Kwil - Skrzypińska

funkcja: Sekretarz Gminy

nr pokoju: 1c

telefon: 71 390 72 15
fax: 71 390 72 01
e-mail: sekretarz@katywroclawskie.pl


Nadzorowane komórki urzędu:

 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Dróg i Transportu
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Samodzielne stanowisko ds. kadr

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
 2. Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza.
 3. Prowadzenie i koordynowanie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych a w szczególności:
  • spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  • z zakresu procedury naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych (przeszeregowania, awanse i zwolnienia z pracy),
  • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych z zakresu gospodarowania etatami i funduszem płac.
 4. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych oraz stażów.
 5. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji usprawnienia pracy w Urzędzie, dbanie o wizerunek Urząd – Klient.
 6. Nadzorowanie zadań związanych z wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi, samorządowymi i referendami oraz spisami ogłoszonymi przez GUS.
 7. Nadzorowanie i monitorowanie sposobu załatwiania indywidualnych spraw Klientów, w tym skarg i wniosków.
 8. Współdziałanie z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej Urzędu.
 9. Prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw.
 10. Wykonywanie zadań koordynujących w stosunku do komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przez Gminę zadań określonych przepisami prawa, uchwałami rady Gminy i zarządzeniami Burmistrza.
 11. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami w bieżącej pracy Urzędu.
 12. Wykonywanie zadań koordynujących funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.
 13. Aktualizacja regulaminu organizacyjnego oraz bieżący nadzór nad przygotowaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych.
 14. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 15. Nadzorowanie gospodarowania mieniem Gminy użytkowanym przez Urząd.
 16. Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg i wniosków.
 17. Pełnienie funkcji Kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
 18. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.
 19. Nadzorowanie działalności wydziałów: Wydziału Spraw Obywatelskich w tym Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Obsługi Klienta.
 20. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.