Skarbnik Gminy

  

Agata Dudek-Golińska

funkcja: Skarbnik Miasta i Gminy

Rynek Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

nr pokoju: 27
telefon: 71 390 72 10
fax: 71 390 72 01
e-mail: skarbnik@katywroclawskie.pl

Nadzorowane komórki urzędu:

 • Wydział Finansowy
 • Wydział Podatków i Opłat

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. przygotowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy;
 3. kontrasygnowanie czynności prawnych, powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i upoważnianie innych osób do dokonywania kontrasygnaty;
 4. nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 5. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy;
 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych ,kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 7. przygotowywanie zarządzeń w sprawie aktualizacji polityki rachunkowości;
 8. opiniowanie podań w sprawie ulg podatkowych na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych przez Wydział Podatków i Opłat;
 9. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących uchwalenia i zmian budżetu gminy , zaciągania kredytów i pożyczek;
 10. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;
 12. nadzór nad Wydziałem Finansowym i Wydziałem Podatków i Opłat;
 13. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy;
 14. opiniowanie zgłaszanych zmian do budżetu Gminy;