Aktualne inwestycje

Inwestycje
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
20/03/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

Informuje się, że w ramach trwającej budowy świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie, wykonano dotychczas podbudowę z betonu podkładowego, zbrojenie stóp i ław fundamentowych; trwa deskowanie ław fundamentowych. Na najbliższy piątek planowane jest przeprowadzenie betonowania ław.
Kontenerowa świetlica w Szymanowie po rozbudowie
19/03/2024

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie

W miniony piątek, 15.03.2024 r., w obecności Sołtysa, przedstawicieli UMiG oraz wykonawcy, dokonano odbioru końcowego inwestycji „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu”. W tej chwili obiekt ma 46 m2 powierzchni, wymienioną podłogę oraz wykładzinę PCV. Wykonano także szeroki spocznik przed drzwiami wejściowymi ułatwiający wejście do budynku. Uprzątnięto teren po robotach budowlanych oraz zasiano trawę. Wartość zadania wyniosła 119 617,50 zł i jest to zadanie współfinansowane środkami z funduszu sołeckiego Szymanowa.
Świetlica w Szymanowie po rozbudowie i zmianie lokalizacji
06/03/2024

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie

W ramach inwestycji w miejscowości Szymanów zrealizowano powiększenie istniejącego obiektu kontenerowego świetlicy, o jeden moduł o powierzchni 15 m2, powiększając tym samym wielkość pomieszczenia świetlicowego. Jednocześnie w ramach robót, została zmieniona lokalizacja całego obiektu, która została uzgodniona z przedstawicielami sołectwa Szymanów. Ponadto w ramach prowadzonych robót budowlano-montażowych wykonano wymianę zniszczonych elementów podłogi oraz wymieniono wykładzinę podłogową PCV w starej części obiektu. Na obiekcie zamontowano dach w konstrukcji drewnianej, który pokryto blachodachówką. Budynek zakotwiono w gruncie przez zastosowanie betonowych stóp fundamentowych. Wykonano również niezbędnych zmian w trasach przyłączy wod-kan i energetycznego, zasilających rozbudowywany obiekt.
05/03/2024

Budowa Sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu 29 lutego 2024 r Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę przyznającą pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach programu "Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej" w roku 2024 r. Do programu zakwalifikowało się 25 jednostek samorządu terytorialnego z regionu Dolnego Śląska, w tym również Gmina Kąty Wrocławskie, której przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa Sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie. 
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie
04/03/2024

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

W związku z trwającymi robotami związanymi w budową świetlicy wiejskiej w Sadkowie informuje się, że wykonano wykop szerokoprzestrzenny w celu wymiany gruntu pod budynek świetlicy, trwa wymiana gruntu wraz z jego zagęszczaniem. Na budowę dostarczony został materiał do wykonania ław i ścian fundamentowych. W kwestii przypomnienia, informuje się, że obiekt powstaje w Sadkowie przy ul. Szkolnej. Budowę realizuje firma ERA S.A. z Wrocławia.  W listopadzie 2023 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 - ZIT WrOF. Wnioskowana kwota dofinansowania - 2 302 193,10 zł. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę organu dofinansowującego i przyznane zostało mu dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie.

Strony