Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do gminnych placówek oświatowych oraz gminnego żłobka

31/01/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do gminnych placówek oświatowych oraz gminnego żłobka

W marcu 2024 roku rozpocznie się rekrutacja do gminnego żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej.

Nabór do gminnych placówek w 2024 roku odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie dostępny na stronie https://rekrutacje-katywroclawskie.pzo.edu.pl

Rodzice/ prawni opiekunowie będą mogli złożyć wniosek rekrutacyjny za pomocą komputera bez użycia drukarki, podpisując go Profilem Zaufanym. Jeżeli rodzice/ prawni opiekunowie dziecka nie posiadają Profilu Zaufanego, będą musieli wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, to w celu rekrutacji rodzic/ prawny opiekun musi złożyć dokumenty papierowe w placówce pierwszego wyboru. Wzór wniosku/zgłoszenia dostępny jest w placówce do której rodzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko. 

Komisja rekrutacyjna/ dyrektor żłobka może wezwać rodzica/ prawnego opiekuna w formie elektronicznej do uzupełnienia braków we wniosku. Informacja będzie dostępna w systemie elektronicznym oraz wysłana e-mailem do rodzica (jeśli rodzic/opiekun prawny podczas wypełniania wniosku w systemie podał prawidłowy adres e-mail).

Kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia – liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych punktów przez kandydata.

 Do rekrutacji do szkoły podstawowej przystąpią dzieci siedmioletnie (urodzone w roczniku 2017), które zamieszkują gminę Kąty Wrocławskie. Do klasy pierwszej mogą zostać zapisane dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2018), które w roku szkolnym 2023/2024 realizowały wychowanie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, zgodnie z miejscem zamieszkania, i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia w systemie rekrutacji, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową. W przypadku ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową należy złożyć wniosek wraz
z załącznikami określonymi w kryteriach rekrutacyjnych. Można wskazać maksymalnie trzy szkoły.

Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od siódmego roku życia do ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2018) mogą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach lub szkołach podstawowych tzw. „zerówkach”.

 Dzieci czteroletnie (urodzone w roczniku 2020) i pięcioletnie (urodzone w roczniku 2019) mogą zmienić przedszkole – obowiązuje rekrutacja.

Dzieci trzyletnie (urodzone w roczniku 2021) rozpoczynają wychowanie przedszkolne.

Rekrutacji do gminnego żłobka podlegają dzieci, które na dzień 1 września 2024 roku ukończyły lub ukończą co najmniej 20 tydzień życia.

Pełna oferta placówek, szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne dostępne będą na stronie elektronicznej rekrutacji - https://rekrutacje-katywroclawskie.pzo.edu.pl

Zarządzenie nr 1663/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie.

Przedszkola_oddz. p-lne

kl.I

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich w dniu 29 lutego 2024 r. przyjęła, podczas sesji, uchwałę w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określenia granic ich obwodów. Zmiany w obwodach szkół podstawowych będą obowiązywać od 1 września 2024 roku. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W przyjętej uchwale określone zostały granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie. Główną zmianą jest zmniejszenie obwodu Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu. Część ulic w miejscowości Smolec oraz miejscowości Kębłowice i Krzeptów znajdujące się do tej pory w obwodzie tej szkoły zostały przypisane do obwodu Szkoły Podstawowej w Krzeptowie przy ulicy Władysława Reymonta 1. Nowe obwody dotyczą tylko uczniów rozpoczynających we wrześniu naukę w klasach pierwszych. Starsi uczniowie, którzy obecnie uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Smolcu mają prawo kontynuowania nauki do czasu ukończenia szkoły podstawowej,  będą mogli także zapisać się do nowej szkoły. Decyzję o zapisaniu dziecka do nowej szkoły podejmuje Rodzic/ Opiekun dziecka.  Karty zapisu do klas od drugiej do ósmej Szkoły Podstawowej w Krzeptowie należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu przy ulicy Kościelnej 2.

Karta zapisu dostępna jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu oraz w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich.

Zmianie uległ obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich. W uchwale uwzględniono nowopowstałe ulice w miejscowości Kąty Wrocławskie – ul. Anyżowa, ul. Kardamonowa, ul. Nagietkowa i ul. Sarnia, które należeć będą do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich.

Autor: 
Agata Opalińska