Raport o stanie oświaty

Na terenie gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych oraz trzy przedszkola.  

Jednostki oświaty publicznej funkcjonują w 12 budynkach z których 6 to obiekty zbudowane po roku 1994. Pozostałe budynki po przeprowadzonych pracach remontowych adaptacyjnych, modernizacyjnych oraz rozbudowach także spełniają współczesne wymagania placówek oświatowych. Realizowane obecnie i zaplanowane na przyszłość inwestycje oświatowe mają na celu przygotowanie szkół podstawowych do wzrastającej liczby uczniów wynikającej ze zjawisk demograficznych, dodatniego salda migracji ludności oraz ze względu na przekształcenie szescioletnich szkół podstawowych w placówki ośmioletnie. Zaplanowane inwestycje doprowadzą do wzrostu miejsc w szkołach i przedszkolach. 

Na terenie gminy działa 12 jednostek oświaty niepublicznej: trzy szkoły podstawowe, siedem przedszkoli oraz dwa punkty przedszkolne.

Ogółem do jednostek oświaty publicznej i niepublicznej uczęszcza 4020 uczniów (stan na 30.09.2020 r.).

Blisko 90% dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z opieki przedszkolnej. 

Na terenie gminy nie funkcjonują placówki ponadgimnazjalne.

Informacja o stanie reazlizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Dostosowanie sieci szkół Gminy Kąty Wrocławskie do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe