Ciepłe mieszkanie

NABÓR DO PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE

Gmina Kąty Wrocławskie ogłasza, że rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 0132/D/CM/WR/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja

Wsparciem objęte będą zadania dzielące się na:

1. działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniające wymagań 5 klasy lub dyrektywy ekoprojektu oraz ich zamianie na:

 • kondensacyjny kocioł gazowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze-woda,
 • pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła;

2. działania dodatkowe polegające na:

 • wykonaniu instalacji c.o.,
 • wykonaniu instalacji CWU,
 • wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
 • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

 UWAGA! NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA DZIAŁANIA DODATKOWE!

 Kosztem kwalifikowanym jest także:
sporządzenie dokumentacji projektowej zadania w zakresie przewidzianym Programem.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowani

1. Podstawowy poziom dofinansowania:

 •  skierowany jest do osób uzyskujących dochody do 120 000 zł rocznie,
 •  wysokość dofinansowania do 30 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15 000 zł.

 2. Podwyższony poziom dofinansowania:

 •  skierowany jest do właścicieli lokali, których dochód przypadający na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – 2 342 zł,
 •  wysokość dofinansowania do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25 000 zł.

 3. Najwyższy poziom dofinansowania:

 •  skierowany jest do właścicieli lokali, których dochód przypadający na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – 1 260 zł,
 •  wysokość dofinansowania do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37 500 zł.

 Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są:

 • na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
 • w Biurach Obsługi Klienta w Kątach Wrocławskich i w Smolcu.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 1 i w Smolcu, ul. Dworcowa 4 lub przesyłać do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną na wyznaczoną skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrytki /176t8jpqcv/SkrytkaESP.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do dnia 31.10.2025 r. Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu, datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej lub datę wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP wraz z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników. Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Kąty Wrocławskie.

 UWAGA – WAŻNE!
→ Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
→ Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.
→ Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.
→ Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
→ Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
→ Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pok. 25a lub pod numerem telefonu 71 390 71 51.

Ogólne wytyczne Programu dostępne są na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu dostępnej pod adresem www.wfosigw.wroclaw.pl

Zarządzenie nr 1443/2023

 • Liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji: 20 szt.
 • Liczba zrealizowanych zadań przez Beneficjentów: 6 szt.
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 93 493,53 zł